Nye råd for økte kornavlinger!

Som en guide til bedre avlinger har kornforskere ved Bioforsk Øst laget sju temaark med kortfattet, målrettet og matnyttig informasjon for å øke kornavlingene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bladgjødslingsproduktet Gramitrel prøvd i storskalafelt på Ørlandet 2012.

Gramitrel er et nytt bladgjødslingsprodukt som inneholder mangan (Mn), sink (Zn), kobber (Cu), magnesium (Mg) og nitrogen (N). I to storskalaforsøk på Ørlandet i 2012 ble det funnet at Gramitrel dekket kobber- og sinkbehovet, men at det ikke ble tilført tilstrekkelig med mangan til å dekke behovet ved stor manganmangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beising ga mer smitte av spragleflekk-sopp på bygg

Beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet. Dette kan skyldes god bekjempelse av andre sjukdommer, slik at spragleflekk-soppen fikk mindre konkurranse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

> Les mer

Husk å se etter floghavre i år

Floghavre må bekjempes. Start med å gå i åkeren for å se etter floghavre

> Les mer

Stort smittepress av sopp i korn

Vi har hatt fuktig vær over lengre tid. Alt ligger til rette for at soppen har hatt optimale forhold for spredning. Gå ut og sjekk åkeren din!

> Les mer

Tid for ugrassprøyting i korn

Ugraset har allerede begynt å dukke opp i rikt monn. Det er på tide å vurdere om det er aktuelt med ugrassprøyting.

> Les mer

Mangan og sinkmangel i korn

Bladgjødsling mot mangan og sinkmangel i korn

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjemisk ugrasbekjempelse i vårkorn 2009

Generelle råd om ugrasbekjempelse i vårkorn

> Les mer   > Kommentarer [0]

Delt gjødsling

Delt gjødsling. Generelle råd.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tilleggsgjødsling, generelle råd.

Tilleggsgjødsling: når? Hvorfor? Hvordan?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

> Les mer   > Kommentarer [1]

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Omtale aktuelle vårhvetesorter i Sør-Trøndelag

Vårhvete, Bjarne, sort, såmengde, Sør-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Omtale av aktuelle havresorter i Sør-Trøndelag

Sorter, havre, Gere, Hurdal, Lena, Bessin, Sør-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe. Det første du uansett bør gjøre er å vurdere behovet for dette tiltaket og om du velger å gjøre det, utføre arbeidet i riktig dybde og under laglige fo...

> Les mer

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre. Rett pløying gir jamnt såbed, som igjen gjør det lettere me...

> Les mer

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Send utfylt skifteplanskjema til oss med mest mulig opplysninger om skifter, gjødsel, dyr og vekster. Det gir oss god oversikt over din gård og legger grunnlaget for en god dyrkings- og gjødslingsp...

> Les mer

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

> Les mer

Konklusjon eget felt: Moderate avlinger etter kald vår. 6-radsbygg bedre enn 2-radsbygg.

> Les mer

Avlingsvariasjon frå år til år avheng blant anna av sort og artsval. Kvar sort og art har sine eigne eigenskapar og dermed sin eigen variasjon. Difor kan du redusere risikoen ved å dyrke fleire art...

> Les mer

Under Gartnerdagene på Gjennestad i dag var jordpakking, jordløsning og drenering temaer da mer enn 70 deltagere fikk høre Kjell Mangerud og Torgeir Tajet. Kjell Mangerud holdt innlegg om jordpakki...

> Les mer

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper. Artikkelen under har en innledning som drøfter litt bruk av husdyrgjødsel til grønnsaker, men stoffet ellers ...

> Les mer