AVLINGSNEDGANG I ENGDYRKINGA

Vi lurer av og til på om engavlingene er stabile eller om de går opp eller ned. Vi har registreringer og det kan regnes på mange måter, men med sprikende resultat. I en artikkel i Bioforsk FOKUS 2012 har Tor Lunnan gjort en vurdering av dette og funnet ut at avlingene må ha gått ned de siste årene og han sier noe om mulige årsaker til det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

En kort oppsummering av grovforsesongen

Vi oppsummerer grovforsesongen 2012 og kommer med noen anbefalinger for stell og behandling på senhøsten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle? Hva er det optimale sprøytetidspunkt for ugraset?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rapport fra forsøk med breiplast til rundball

Forsøk med breiplast i regi av Orkel og NLR Sør-Trøndelag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vil du vite mer om dyrking av fôrmais?

Mais til fôr har vært lite utprøvd i Trøndelagsområdet, og regnes som en risikosport på grunn av den relativt korte vekstsesongen. For de som allikevel ønsker å se nærmere på denne veksten, er det samlet noen erfaringer fra andre deler av landet i linkene under.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fakta-arkserien "Vinterskader i eng"

Serien "Vinterskader i Eng" består av i alt 10 informasjonsblad som omhandler forskjellige emner som har betydning for engas overvintring. Informasjonsbladene ble utgitt i 2000, og var et ledd i oppfølgingen av det strategiske instituttprogrammet "Avlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge". Forsker Birger Volden, Vågønes forskingsstasjon (Nå Bioforsk) var hovedforfatter av serien. Katastrofefondet for planteproduksjon, Statens Kornforretning dekket kostnadene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beitemetoder (2002)

Lyder Sund presenterer i tabellform de ulike beitemetoder. Metodene beskrives samtidig som fordeler og ulemper listes opp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Produksjon av sommermelk - God økonomi? (2002)

Produksjon av sommermelk - God økonomi? spør Lyder Sund i denne artikkelen. Gulrota med 50 øre tillegg for sommermelk er en bra bonus å ta med seg , men hvis forutsetningene ikke er tilstede, kan lønnsomheten være så som så.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tidspunkt for slått av timotei

Under normale forhold er tidspunktet for førsteslått i forhold til utviklingstrinn den viktigste styringsmuligheten vi har både når det gjelder fôrverdi og avlingsstørrelse av timoteieng. Gjenveksten til timotei er også i betydelig grad avhengig av utviklingstrinnet ved 1.slått. Asle Karstensen skriver om emnet

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjødsling til eng (2002)

Ensidig reduksjon av gjødsel er å spare i feil ende av regnestykket når det gir lita avling eller fòr av dårlig kvalitet. Dette sier Oddbjørn Stabbforsmo, i dette "lynkurset" i gjødselplanlegging.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hattfjelldal hundegras

Tidligere herredsagronom Torbjørn Ravatn (1920 - 2005) i Hattfjelldal kommune var en foregangsmann for lokal forsøksvirksomhet og lokal utprøving i landbruket. I 1982 skreiv han en artikkel om 'Hattfjelldal' hundegras. Kolbjørn Eriksen velger å gjengi hans artikkel; til historisk ettertanke. Og paradokset er at med 'Hattfjelldal' hundegras, sortsgodkjent i 1976, så kan en se tilbake på en spesiell dyrkingshistorie på over 80 år.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk selengjødsel til beitedyra

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sluttrapport for Kantslåttforsøket på Fosen 2004-2009

Kantslåttforøsk. Sluttrapport. Fosen 2004-2009. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Bioforsk

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sluttrapport fra prosjektet kantslåttforsøk på Fosen 2004-2009.

Sluttrapport. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Forsøk. Kantslått. Fosen 2004-2009

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjenlegg til eng

Valg av riktige sorter og arter er viktig, men andre faktorer kan bety minst like mye for et vellykket resultat. Faktisk er det slik at effekten av riktig valg av art og sort er avhengig av at også helt grunnleggende vekstforutsetninger er tilstede.

> Les mer

Kalk - En viktig innsatsfaktor

Salget av jordbrukskalk synker. Samtidig ser vi i økende grad at jordprøvene vitner om dårlig kalktilstand. Er det kanskje på tide med en innsats mot lave pH-verdier?

> Les mer

Tørke truer 2.slåtten i ytre kyststrøk

Tørke truer 2.slåtten i ytre kyststrøk. Bør graset slås eller kan det stå?

> Les mer
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Synnøve Rivedal frå Bioforsk Fureneset har undersøkt utnytting av husdyrgjødsel frå storfe. Ho har gjennomført ei spørreundersøking om lagr...

> Les mer

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe. Det første du uansett bør gjøre er å vurdere behovet for dette tiltaket og om du velger å gjøre det, utføre arbeidet i riktig dybde og under laglige fo...

> Les mer

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget....

> Les mer

Ph-verdiane i jordprøvar tatt på Haugalandet har vist ein nedadgåande tendens.

> Les mer

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre. Rett pløying gir jamnt såbed, som igjen gjør det lettere me...

> Les mer

Gjødslingsplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing. Det er også penger å spare.

> Les mer

Dyrking av kløver har mange fordeler. Frå Ievina Sturite sitt innlegg på Særheim 13. mars 2014.

> Les mer

Tre NLR-einingar i Rogaland har samla nye og gamle data rundt bruk av kystlynghei som beiteressurs

> Les mer

Utegangarsau og lyngbeite Det er heilt avgjerande for god dyrevelferd at villsauen har gode lyngbeite om vinteren. Viss veret er gunstig for lyngsviing, er det lov å svi fram til 15. april.

> Les mer

Har du har arealer der du ønsker varig eng, og jord som egner seg bør du vurdere bladfaks, Bromopsis inermis. Der bladfaksen trives er det ikke uvanlig med over ti år gamle produktive enger. Gode ...

> Les mer