AVLINGSNEDGANG I ENGDYRKINGA

Vi lurer av og til på om engavlingene er stabile eller om de går opp eller ned. Vi har registreringer og det kan regnes på mange måter, men med sprikende resultat. I en artikkel i Bioforsk FOKUS 2012 har Tor Lunnan gjort en vurdering av dette og funnet ut at avlingene må ha gått ned de siste årene og han sier noe om mulige årsaker til det.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle? Hva er det optimale sprøytetidspunkt for ugraset?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rapport fra forsøk med breiplast til rundball

Forsøk med breiplast i regi av Orkel og NLR Sør-Trøndelag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vil du vite mer om dyrking av fôrmais?

Mais til fôr har vært lite utprøvd i Trøndelagsområdet, og regnes som en risikosport på grunn av den relativt korte vekstsesongen. For de som allikevel ønsker å se nærmere på denne veksten, er det samlet noen erfaringer fra andre deler av landet i linkene under.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fakta-arkserien "Vinterskader i eng"

Serien "Vinterskader i Eng" består av i alt 10 informasjonsblad som omhandler forskjellige emner som har betydning for engas overvintring. Informasjonsbladene ble utgitt i 2000, og var et ledd i oppfølgingen av det strategiske instituttprogrammet "Avlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge". Forsker Birger Volden, Vågønes forskingsstasjon (Nå Bioforsk) var hovedforfatter av serien. Katastrofefondet for planteproduksjon, Statens Kornforretning dekket kostnadene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beitemetoder (2002)

Lyder Sund presenterer i tabellform de ulike beitemetoder. Metodene beskrives samtidig som fordeler og ulemper listes opp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Produksjon av sommermelk - God økonomi? (2002)

Produksjon av sommermelk - God økonomi? spør Lyder Sund i denne artikkelen. Gulrota med 50 øre tillegg for sommermelk er en bra bonus å ta med seg , men hvis forutsetningene ikke er tilstede, kan lønnsomheten være så som så.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tidspunkt for slått av timotei

Under normale forhold er tidspunktet for førsteslått i forhold til utviklingstrinn den viktigste styringsmuligheten vi har både når det gjelder fôrverdi og avlingsstørrelse av timoteieng. Gjenveksten til timotei er også i betydelig grad avhengig av utviklingstrinnet ved 1.slått. Asle Karstensen skriver om emnet

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjødsling til eng (2002)

Ensidig reduksjon av gjødsel er å spare i feil ende av regnestykket når det gir lita avling eller fòr av dårlig kvalitet. Dette sier Oddbjørn Stabbforsmo, i dette "lynkurset" i gjødselplanlegging.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hattfjelldal hundegras

Tidligere herredsagronom Torbjørn Ravatn (1920 - 2005) i Hattfjelldal kommune var en foregangsmann for lokal forsøksvirksomhet og lokal utprøving i landbruket. I 1982 skreiv han en artikkel om 'Hattfjelldal' hundegras. Kolbjørn Eriksen velger å gjengi hans artikkel; til historisk ettertanke. Og paradokset er at med 'Hattfjelldal' hundegras, sortsgodkjent i 1976, så kan en se tilbake på en spesiell dyrkingshistorie på over 80 år.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk selengjødsel til beitedyra

Berggrunnen i Skandinavia inneholder lite selen (Se). Resultatet er at innholdet i plantene blir så lavt at dyra ikke får dekket behovet. Oddbjørn Stabbforsmo skrev en artikkel om emnet i 2000.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sluttrapport for Kantslåttforsøket på Fosen 2004-2009

Kantslåttforøsk. Sluttrapport. Fosen 2004-2009. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Bioforsk

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sluttrapport fra prosjektet kantslåttforsøk på Fosen 2004-2009.

Sluttrapport. Hundekjeks. Bjørnekjeks. Forsøk. Kantslått. Fosen 2004-2009

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjenlegg til eng

Valg av riktige sorter og arter er viktig, men andre faktorer kan bety minst like mye for et vellykket resultat. Faktisk er det slik at effekten av riktig valg av art og sort er avhengig av at også helt grunnleggende vekstforutsetninger er tilstede.

> Les mer

Kalk - En viktig innsatsfaktor

Salget av jordbrukskalk synker. Samtidig ser vi i økende grad at jordprøvene vitner om dårlig kalktilstand. Er det kanskje på tide med en innsats mot lave pH-verdier?

> Les mer

Tørke truer 2.slåtten i ytre kyststrøk

Tørke truer 2.slåtten i ytre kyststrøk. Bør graset slås eller kan det stå?

> Les mer

Gjødselprisene er redusert!

Fullgjødsla har fått en prisreduksjon på 30 - 40 %. Ragnhild Renna i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har sammenligna sorter og priser.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Det er meldt til oss at det er store avlingar på førsteslåtten, sjølv om det vart slege ekstremt tidleg. Dette gjev oss både moglegheiter og utfordringar i høve til gjødslingsmengde og tidspunkt, o...

> Les mer

Sommerfugllarver angriper no raps og andre korsblomstra vekster. Gå derfor ut i rapsåkeren og kortroller denne. har du mye hull på bladene så sjå etter på undersida av bladene.

> Les mer

Etter to år med registreringar av høstbeite er vi positivt overraska over kor godt beitegraset held seg utover høsten, i alle høve viss det ikkje vert frost. Dyra bør få rikeleg med beitegras, og b...

> Les mer

Viser til en svensk artikkel der det har blitt utført fôringsforsøk på gras med ulik råprotein- konsentrasjon i grovfôret. Hypotesen i dette forsøket er at ved å gi surfôr med høyt innhold av råpr...

> Les mer

Viser til en svensk artikkel der det har blitt utført forsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

> Les mer

I årsmelding 1980 finn vi omtala forsøk der ein såg på avlingsmengd ved ulike måtar å driva enga på. Vi gjenngir omtalen som Ola E. Alne skreiv. Lokalt var det hjå Ingebrigt Gule i Øvre Vats feltet...

> Les mer

I 1975 vart det gjennomført førsøk med pakking av jord for å sjå verknaden på jordstruktur og avling. I Årsmelding 1975, skriv ringleiar Kjell Nes om forsøket, med utgangspunkt i feltet hjå Torgils...

> Les mer

Om ein ikkje har gjort noko for å bekjempe dei tidlegare i år er det enno IKKJE FOR SEINT! Våren er det beste tidspunktet, men NO har vi ei ny moglegheit.

> Les mer

Kalkmengde og kalktype bør gjøres ut fra hva jordprøvene sier. Et 50 gammelt forsøk på Goppollen i Fåvang viser svært mye interessant.

> Les mer

Grovforkvalitet til ulike dyregrupper.

> Les mer